Bảng Báo Giá Phụ Kiện Ống HDPE 2 Vách (TCVN 9070:2012)

CÔNG TY TNHH SXTMDV NHỰA TÂN LONG

Địa chỉ: 50A Lê Thúc Hoạch, P.Phú Thọ Hoà Q.Tân Phú, TP. HCM
Mail: csbh.tanlong@gmail.com
Tel: 0947.758.876 (Mr. Nam)
Website: www.nhuatanlong.com -  Giá niêm yết chưa chiết khấu

BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN ỐNG HDPE 1 VÁCH (TCVN 9070:2012)

CO 90°   CO 45°
STT QUY  CÁCH ĐƠN GIÁ TRƯỚC THUẾ (VNĐ) ĐƠN GIÁ SAU THUẾ (VND)   STT QUY  CÁCH ĐƠN GIÁ TRƯỚC THUẾ (VNĐ) ĐƠN GIÁ SAU THUẾ (VND)
1 ø 150                   390,000                  429,000   1 ø 150                  395,000               434,500
2 ø 200                  425,000                  467,500   2 ø 200                  432,000               475,200
3 ø 250                   580,000                  638,000   3 ø 250                  580,000               638,000
4 ø 300                   615,000                  676,500   4 ø 300                  645,000               709,500
5 ø 400               1,355,000             1,490,500   5 ø 400               1,380,000            1,518,000
6 ø 500               2,015,000              2,216,500   6 ø 500               2,050,000            2,255,000
7 ø 600               3,135,000              3,448,500   7 ø 600               3,180,000            3,498,000
         
TÊ ĐỀU   TÊ GIẢM
STT QUY CÁCH ĐƠN GIÁ TRƯỚC THUẾ (VNĐ) ĐƠN GIÁ SAU THUẾ (VND)   STT QUY CÁCH ĐƠN GIÁ TRƯỚC THUẾ (VNĐ) ĐƠN GIÁ SAU THUẾ (VND)
1 ø 150                   350,000                  385,000   1 ø250 - 150                  500,000               550,000
2 ø 200                   390,000                  429,000   2 ø300 - 150                  585,000               643,500
3 ø 250                   835,000                  918,500   3 ø300 - 200                  715,000               786,500
4 ø 300                   980,000                 1,078,000   4 ø400- 200                 895,000              984,500
5 ø 400               1,505,000              1,655,500   5 ø400 - 250               1,040,000            1,144,000
6 ø 500               2,620,000              2,882,000   6 ø400 - 300               1,650,000            1,815,000
7 ø 600               3,470,000              3,817,000   7 ø500 - 200               1,085,000            1,193,500
          8 ø500 - 250               1,400,000            1,540,000
          9 ø500 - 300               1,670,000            1,837,000
          10 ø500 - 400               2,085,000            2,293,500
          11 ø600 - 200               1,175,000            1,292,500
          12 ø600 - 250               1,530,000            1,683,000
          13 ø600 - 300               1,920,000            2,112,000
          14 ø600 - 400               2,380,000            2,618,000
          15 ø600 - 500               3,010,000            3,311,000

 

BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN ỐNG HDPE 2 VÁCH (TCVN 9070:2012)

CO 90°   CO 45°
STT QUY  CÁCH ĐƠN GIÁ TRƯỚC THUẾ (VNĐ) ĐƠN GIÁ SAU THUẾ (VND)   STT QUY  CÁCH ĐƠN GIÁ TRƯỚC THUẾ (VNĐ) ĐƠN GIÁ SAU THUẾ (VND)
1 ø 150                   470,000                  517,000   1 ø 150                  480,000               528,000
2 ø 200                  550,000                  605,000   2 ø 200                  565,000               621,500
3 ø 250                   710,000                  781,000   3 ø 250                  750,000               825,000
4 ø 300                   745,000                  819,500   4 ø 300                  790,000               869,000
5 ø 400               1,670,000             1,837,000   5 ø 400               1,710,000            1,881,000
6 ø 500               2,640,000              2,904,000   6 ø 500               2,700,000            2,970,000
7 ø  600               4,960,000              5,456,000   7 ø  600               5,045,000            5,549,500
8 ø  800              8,080,000              8,888,000   8 ø  800               8,230,000            9,053,000
9 ø 1.000             15,640,000            17,204,000   9 ø 1.000            15,640,000         17,204,000
10 ø 1.200             22,168,000            24,384,800   10 ø 1.200            22,235,000         24,458,500
11 ø 1.500             33,540,000            36,894,000   11 ø 1.500            34,045,000         37,449,500
         
TÊ ĐỀU   TÊ GIẢM
STT QUY CÁCH ĐƠN GIÁ TRƯỚC THUẾ (VNĐ) ĐƠN GIÁ SAU THUẾ (VND)   STT QUY CÁCH ĐƠN GIÁ TRƯỚC THUẾ (VNĐ) ĐƠN GIÁ SAU THUẾ (VND)
1 ø 150                   440,000                  484,000   1 ø250 - 150                  610,000               671,000
2 ø 200                   530,000                  583,000   2 ø300 - 150                  720,000               792,000
3 ø 250                   900,000                  990,000   3 ø300 - 200                  780,000               858,000
4 ø 300                   1,035,000                 1,138,500   4 ø400- 200                 1,035,000             1,138,500
5 ø 400               1,600,000              1,760,000   5 ø400 - 250                  1,360,000            1,496,000
6 ø 500               3,260,000              3,586,000   6 ø400 - 300               1,635,000            1,798,500
7 ø  600               5,705,000              6,275,500   7 ø500 - 200               2,533,000            2,786,300
8 ø  800             11,325,000            12,457,500   8 ø500 - 400               3,094,000            3,403,400
9 ø 1.000             17,015,000            18,716,500   9 ø600 - 200               4,265,000            4,691,500
10 ø 1.200             24,150,000            26,565,000   10 ø600 - 400               5,045,000            5,549,500
11 ø 1.500             36,550,000            40,205,000   11 ø600 - 500               5,710,000            6,281,000
          12 ø800 - 200               5,437,000            5,980,700
          13 ø800 - 400               6,385,000            7,023,500
          14 ø800 - 500               7,137,000            7,850,700
          15 ø800 - 600               9,012,000            9,913,200
          16 ø1.000 - 200               8,622,000          9,484,200
          17 ø1.000 - 400             9,519,000         10,470,900
          18 ø1.000 - 600            10,921,000         12,013,100
          19 ø1.000 - 800            12,065,000         13,271,500

  - Bảng giá trên có hiệu lực từ ngày 10/01/2018 đến khi ban hành bảng giá mới.
  - Hố ga nhựa theo quy cách khách hàng.
  - Quy cách phụ kiện có thể sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.